KLAUZULA INFORMACYJNA

Ogólna Klauzula Informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informujemy o następujących zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach,:

 1. Administrator Danych:

Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina

Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:

 1. adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres siedziby administratora

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Bartłomieja Pająk z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:

 1. adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres siedziby administratora

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
 2. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (podstawa prawna art.6 ust.1 pkt c RODO),
 3. organizacja i realizacja przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie zadań publicznych w tym imprez, kółek zainteresowań, gimnastyki rehabilitacyjnej na podstawie i w zakresie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna art.6 ust.1 pkt a RODO),
 4. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, ustalenie, dochodzenie oraz ochrona przed roszczeniami w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie:

 1. podmiotom z którym Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie podpisał stosowne umowy, a dla których Administratorem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie,
 2. organom państwowym oraz innym podmiotom działającym na ich zlecenie, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa. 

 

 1. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich:

Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać  przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt. 3, a przez okres dłuższy w przypadku wystąpienia sytuacji przewidzianej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii,
 3. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne),
 4. żądania usunięcia danych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 6. żądania przenoszenia danych w przypadku
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  

 1. Informacja o wymogu podania danych osobowych                                                                                                                   

       oraz konsekwencjach z tego wynikających.

 1. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. przetwarzanie danych ma miejsce za zgodą osoby, które dotyczą podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgodny w każdym czasie. Jednakże wszelkie czynności mające miejsce przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania dokonane na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 2. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie przepisu prawa lub zawartej między stronami umowy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,

 

 1.  Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 1.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
        Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na   zautomatyzowanym   

      podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też   poddawane procesowi profilowania.

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme