Projekty finansowane ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”

Tytuł projektu: „Gmina Bestwina. Od historii po atrakcje turystyczne” – folder promujący i upowszechniający dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
Cel: Opracowanie, wydanie i kolportaż folderu promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR
Wartość operacji: 29 200,20 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, w ramach EFMR: 23 330,00 zł

Termin realizacji: październik 2018

 


Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych


Beneficjent: Gminy Ośrodek Kultury w Bestwinie

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR

Wartość operacji: 37 679,00 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, w ramach EFMR: 31 458,00 zł

Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2018

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020

Tytuł projektu: „Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację instalacji w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego Ziemi Bielskiej poprzez ułatwienie dostępu do organizowanych wydarzeń i zasobów Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie w wyniku przebudowy infrastruktury obiektu”

Wartość operacji: 52 129,23 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 33 169,00 zł

Termin realizacji: styczeń 2018

 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu, oś 4 „Leader”, działania 413 „Wsparcie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013

 

Tytuł projektu: Krzewienie kultury i tradycji lokalnej w ramach Dożynek Gminnych 2014

Beneficjent: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie

Cel: Budowa kapitału społecznego, aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Bestwina, działających na jej terenie organizacji i grup społecznych oraz wzmocnienie ich identyfikacji z miejscem zamieszkania poprzez kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów dożynkowych w trakcie wspólnej organizacji i udziału w Dożynkach Gminnych 2014

Wartość operacji: 43 506,80 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 29 202,34 zł

 

Termin realizacji: wrzesień 2014

 


 

 

 

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme