Projekty finansowane ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej


Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

 

Beneficjent: Gminy Ośrodek Kultury w Bestwinie

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR

Wartość operacji: 37 679,00 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, w ramach EFMR: 31 458,00 zł

Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2018


 

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme