21 kwiecień 2021

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020


Tytuł projektu: Renowacja elewacji XIX-wiecznego budynku Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie jako wyraz troski o materialne dziedzictwo historyczno-kulturowe gminy Bestwina


Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
Cel: zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego Ziemi Bielskiej przez renowację zabytkowego XIX-wiecznego budynku Muzeum Regionalnego w Bestwinie
Wartość operacji: 144 200,00 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 57 748,00 zł
Termin realizacji: listopad 2021

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020
Tytuł projektu: Przeszłość dla teraźniejszości. Poszukiwanie własnej tożsamości poprzez rekonstrukcję i popularyzację ludowego stroju laskiego
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
Cel: zachowanie lokalnego dziedzictwa Ziemi Bielskiej poprzez wierną i wielowymiarową rekonstrukcję stroju laskiego
Wartość operacji: 73 188,00 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 39 916,00 zł
Termin realizacji: czerwiec 2020

 


Nazwa projektu: Modernizacja i uatrakcyjnienie pasieki Słowiańskiej

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Cel: stworzenie ścieżki dydaktycznej (4 plansze) na dwunożnych stelażach, odtworzenie dawnej kapliczki św. Ambrożego o znaczeniu historycznym, dokonanie niezbędnych konserwacji i remontu 10 uli; remont wewnętrznej alejki dla zwiedzających.

Wartość operacji: 15 000 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam" Edycja 1/2019. Santander Fundacja: 10 000 zł
Termin realizacji: sierpień 2020

 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”

Tytuł projektu: „Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Cel: Wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego jako produktu turystycznego w wyniku budowy Parku Miniatur przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie

Wartość operacji:  476 010,00 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej,
w ramach EFMR: 245 194,00 zł

Termin realizacji: grudzień 2019

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020

Tytuł projektu: Muzyczne pokolenia. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w instrumenty muzyczne
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
Cel: zachowanie lokalnego dziedzictwa Ziemi Bielskiej poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w profesjonalne instrumenty muzyczne oraz organizację wydarzenia kulturalnego promującego tradycje muzyczne obszaru
Wartość operacji: 52 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 33 080,00 zł
Termin realizacji: marzec 2019

 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”

Tytuł projektu: „Gmina Bestwina. Od historii po atrakcje turystyczne” – folder promujący i upowszechniający dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
Cel: Opracowanie, wydanie i kolportaż folderu promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR
Wartość operacji: 29 200,20 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej,
w ramach EFMR: 23 330,00 zł

Termin realizacji: październik 2018

 


 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Beneficjent: Gminy Ośrodek Kultury w Bestwinie

Tytuł projektu:
Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego  i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR

Wartość operacji: 37 679,00 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, w ramach EFMR: 31 458,00 zł

Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2018

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020

Tytuł projektu: „Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację instalacji w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego Ziemi Bielskiej poprzez ułatwienie dostępu do organizowanych wydarzeń i zasobów Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie w wyniku przebudowy infrastruktury obiektu”

Wartość operacji: 52 129,23 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 33 169,00 zł

Termin realizacji: styczeń 2018

 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu, oś 4 „Leader”, działania 413 „Wsparcie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Krzewienie kultury i tradycji lokalnej w ramach Dożynek Gminnych 2014

Beneficjent: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie

Cel: Budowa kapitału społecznego, aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Bestwina, działających na jej terenie organizacji i grup społecznych oraz wzmocnienie ich identyfikacji z miejscem zamieszkania poprzez kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów dożynkowych w trakcie wspólnej organizacji i udziału w Dożynkach Gminnych 2014

Wartość operacji: 43 506,80 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 29 202,34 zł

Termin realizacji: wrzesień 2014

 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów

Tytuł projektu:
Kultura ludowa inspiracją do uczestnictwa w kulturze oraz identyfikacją regionu poprzez doposażenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” w instrumenty muzyczne
Beneficjent: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie

Wartość operacji: 27 199,99 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 14 600,00 zł

Termin realizacji: październik 2010