Oferta zajęć organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury
w roku szkolnym 2023/2024. 

Zapisy oraz szczegółowe informację pod nr tel. 322141365 oraz w siedzibie GOK w Bestwinie, ul. Krakowska 123. 

 

ZOBACZ GRAFIK ZAJĘĆ

 (Plik pdf, nowa karta przeglądarki)

 

*Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”

*Dziecięcy Zespół Regionalny

*Sekcja Modelarska „Samuraj”

*Nauka gry na flecie poprzecznym

*Chór Allegro

*Trio fletowe

*Kółko plastyczne

*Nauka gry na pianinie

*Klubik DOBEDU

*Nauka gry na skrzypcach

*Nauka gry na gitarze

*Pilates

*Taniec współczesny dla dzieci

*Orkiestra Dęta Gminy Bestwina

     - nauka gry na trąbce

     - nauka gry na puzonie

     - nauka gry na klarnecie

     - nauka gry na perkusji

     - nauka gry na saksofonie

*Zumba

*Trening dla kobiet

*Język angielski dla dzieci

*Zajęcia z masy cukrowej

*Zespół muzyczny "Dynamika"

*Grupa plastyków "Jaskółka" - zajęcia w Muzeum Regionalnym w Bestwinie

*Lekcje edukacyjne i regionalne  - zajęcia w Muzeum Regionalnym w Bestwinie

 

Plan imprez plenerowych w roku 2023 organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

17 czerwca – DNI GMINY BESTWINA – tereny rekreacyjne w Bestwinie
1 lipca – JANOWICKIE SIANOKOSY – tereny rekreacyjne w Janowicach
19 sierpnia – ŚWIĘTO KARPIA POLSKIEGO – tereny rekreacyjne w Kaniowie
10 września – DOŻYNKI GMINNE – tereny rekreacyjne w Janowicach

 

 

1. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku korespondencji oraz rozmów prowadzonych przez telefon) 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

3. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku konkursów)

4. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku skarg oraz wniosków)

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.)

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.)

7. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku osób biorących udział w rekrutacji do pracy) 

8. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku umów zawartych z kontrahentami, współpracownikami)

 

 


 

 

 

 

 

1. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku korespondencji oraz rozmów prowadzonych przez telefon)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeanalizowania kierowanej do nas korespondencji (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia, a także innym podmiotom na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;
5. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane dopóki będzie występowała potrzeba kontaktu, a także dopóki będzie występowała potrzeba realizacji innych celów np. archiwizacyjnych (przez okres przewidziany przepisami prawa);
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
dostępu do danych osobowych w tym prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych po upływie wskazanych okresów;
7. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
8. Informacja o tym czy podanie danych osobowych jest dobrowolne:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednak bez tych danych nie będzie możliwe przeanalizowanie kierowanej do nas korespondencji.


 

 

 

 

 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj., gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w celu realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał od kontrahenta w związku z zawartą umową i wskazaniem Pani/Pana do kontaktów w ramach jej realizacji;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy państwowe oraz inne podmioty działające na ich zlecenie, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa,
b) podmioty z którym Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie podpisał stosowne umowy, a dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich:
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164);
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d. prawo do sprzeciwu
8. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.


 

 

 

 

 

3. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku konkursów)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osoby dziecka biorącego udział w konkursie będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji konkursu plastycznego, wyniki zawierające poniższe dane osobowe mogą zostać opublikowanie w lokalnej prasie, a także na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie w tym imię i nazwisko uczestnika konkursu, jego praca a także wizerunek. W związku z promocją działalności GOK w Bestwinie, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); oraz prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest umożliwienie uczestnikom wzięcia udziału w konkursie, przeprowadzenie konkursu, ogłoszenie oraz publikacja wyników, a także ich archiwizacja;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich: Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach;
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Informacja o tym czy podanie danych osobowych jest dobrowolne:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, ogłoszenia wyników oraz nawiązania kontaktu w celu powiadomienia o przyznaniu nagród;
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 


 

 

 

 

 

4. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku skarg oraz wniosków)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu rozpoznania skargi bądź wniosku;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom w tym podmiotom władzy publicznej w szczególności zgodnie z właściwością rozpoznania skargi/wniosku;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 );
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
dostępu do danych osobowych w tym prawo do żądania ich sprostowania;
8. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Informacja o tym czy podanie danych osobowych jest dobrowolne:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednak bez tych danych nie będzie możliwe rozpoznanie skargi lub wniosku;
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 


 

 

 

 

 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.). tj. możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku złożonego w trybie ww. ustawy;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
8. Informacja o wymogu podania danych osobowych oraz konsekwencjach z tego wynikających: Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba, że Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie o nie się zwróci w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji;
9. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 


 

 

 

 

 

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.). tj. możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku złożonego w trybie ww. ustawy;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
8. Informacja o wymogu podania danych osobowych oraz konsekwencjach z tego wynikających: Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba, że Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie o nie się zwróci w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji;
9. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 


 

 

 

 

 

7. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku osób biorących udział w rekrutacji do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, prawo pracy: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia (gdy są ono niezbędne do wykonania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku), dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów, natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie mógł również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, także w przyszłych naborach, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem (np., informacja o wyniku rekrutacji);
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do państw trzecich;
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej;
6. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wyboru kandydata na pracownika oraz zawarcia z nim umowy o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). W przypadku umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b. – w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej;
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji tj. rozstrzygnięcia. Dla zakresu danych objętych zgodą dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, do odwołania zgody, nie dłużej niż przez 24 miesiące. Po tym terminie, zostaną one zniszczone, chyba, że przed tym terminem, otrzymamy oświadczenie, o chęci odebrania dokumentów;
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
b) usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
c) w zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając np. email nad adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
9. Informacja o wymogu podania danych osobowych oraz konsekwencjach z tego wynikających.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne, do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne;
10. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 


 

 

 

 

 

8. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku umów zawartych z kontrahentami, współpracownikami)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pani/Pana dane będą przez nas przetwarzane przed zawarciem umowy (np. w celu jej przygotowania) a następnie w trakcie jej realizacji;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom publicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez niezbędny okres realizacji celu, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia wynoszącego 5 lat w przypadku zobowiązań podatkowych, w niektórych sytuacjach terminów wynikających także z postanowień kodeksu cywilnego w tym przerw w biegu terminu przedawnień w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 );
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania ich kopii oraz prawo żądania ich sprostowania;
8. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Informacja o tym czy podanie danych osobowych jest dobrowolne:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednak bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie z nami umowy;
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020


Tytuł projektu: Renowacja elewacji XIX-wiecznego budynku Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie jako wyraz troski o materialne dziedzictwo historyczno-kulturowe gminy Bestwina


Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
Cel: zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego Ziemi Bielskiej przez renowację zabytkowego XIX-wiecznego budynku Muzeum Regionalnego w Bestwinie
Wartość operacji: 144 200,00 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 57 748,00 zł
Termin realizacji: listopad 2021

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020
Tytuł projektu: Przeszłość dla teraźniejszości. Poszukiwanie własnej tożsamości poprzez rekonstrukcję i popularyzację ludowego stroju laskiego
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
Cel: zachowanie lokalnego dziedzictwa Ziemi Bielskiej poprzez wierną i wielowymiarową rekonstrukcję stroju laskiego
Wartość operacji: 73 188,00 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 39 916,00 zł
Termin realizacji: czerwiec 2020

 


Nazwa projektu: Modernizacja i uatrakcyjnienie pasieki Słowiańskiej

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Cel: stworzenie ścieżki dydaktycznej (4 plansze) na dwunożnych stelażach, odtworzenie dawnej kapliczki św. Ambrożego o znaczeniu historycznym, dokonanie niezbędnych konserwacji i remontu 10 uli; remont wewnętrznej alejki dla zwiedzających.

Wartość operacji: 15 000 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam" Edycja 1/2019. Santander Fundacja: 10 000 zł
Termin realizacji: sierpień 2020

 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”

Tytuł projektu: „Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Cel: Wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego jako produktu turystycznego w wyniku budowy Parku Miniatur przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie

Wartość operacji:  476 010,00 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej,
w ramach EFMR: 245 194,00 zł

Termin realizacji: grudzień 2019

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020

Tytuł projektu: Muzyczne pokolenia. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w instrumenty muzyczne
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
Cel: zachowanie lokalnego dziedzictwa Ziemi Bielskiej poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w profesjonalne instrumenty muzyczne oraz organizację wydarzenia kulturalnego promującego tradycje muzyczne obszaru
Wartość operacji: 52 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 33 080,00 zł
Termin realizacji: marzec 2019

 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”

Tytuł projektu: „Gmina Bestwina. Od historii po atrakcje turystyczne” – folder promujący i upowszechniający dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
Cel: Opracowanie, wydanie i kolportaż folderu promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR
Wartość operacji: 29 200,20 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej,
w ramach EFMR: 23 330,00 zł

Termin realizacji: październik 2018

 


 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Beneficjent: Gminy Ośrodek Kultury w Bestwinie

Tytuł projektu:
Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego  i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR

Wartość operacji: 37 679,00 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, w ramach EFMR: 31 458,00 zł

Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2018

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020

Tytuł projektu: „Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację instalacji w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego Ziemi Bielskiej poprzez ułatwienie dostępu do organizowanych wydarzeń i zasobów Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie w wyniku przebudowy infrastruktury obiektu”

Wartość operacji: 52 129,23 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 33 169,00 zł

Termin realizacji: styczeń 2018

 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu, oś 4 „Leader”, działania 413 „Wsparcie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Krzewienie kultury i tradycji lokalnej w ramach Dożynek Gminnych 2014

Beneficjent: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie

Cel: Budowa kapitału społecznego, aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Bestwina, działających na jej terenie organizacji i grup społecznych oraz wzmocnienie ich identyfikacji z miejscem zamieszkania poprzez kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów dożynkowych w trakcie wspólnej organizacji i udziału w Dożynkach Gminnych 2014

Wartość operacji: 43 506,80 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 29 202,34 zł

Termin realizacji: wrzesień 2014

 


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów

Tytuł projektu:
Kultura ludowa inspiracją do uczestnictwa w kulturze oraz identyfikacją regionu poprzez doposażenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” w instrumenty muzyczne
Beneficjent: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie

Wartość operacji: 27 199,99 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 14 600,00 zł

Termin realizacji: październik 2010

Budynek przy ul. Krakowskiej 123 to główna siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie. Oprócz biur pracowników (dyrekcja, księgowość, administracja) znajduje się sala widowiskowa, sala prób, sala chóralna czy kostiumernia. Swoje odrębne pracownie mają także uczestnicy zajęć nauki gry na gitarze, instrumentach klawiszowych, zajęć artystycznych oraz modelarskich.