13 kwiecień 2021

 

 

1. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku korespondencji oraz rozmów prowadzonych przez telefon) 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

3. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku konkursów)

4. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku skarg oraz wniosków)

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.)

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.)

7. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku osób biorących udział w rekrutacji do pracy) 

8. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku umów zawartych z kontrahentami, współpracownikami)

 

 


 

 

 

 

 

1. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku korespondencji oraz rozmów prowadzonych przez telefon)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeanalizowania kierowanej do nas korespondencji (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia, a także innym podmiotom na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;
5. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane dopóki będzie występowała potrzeba kontaktu, a także dopóki będzie występowała potrzeba realizacji innych celów np. archiwizacyjnych (przez okres przewidziany przepisami prawa);
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
dostępu do danych osobowych w tym prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych po upływie wskazanych okresów;
7. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
8. Informacja o tym czy podanie danych osobowych jest dobrowolne:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednak bez tych danych nie będzie możliwe przeanalizowanie kierowanej do nas korespondencji.


 

 

 

 

 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj., gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w celu realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał od kontrahenta w związku z zawartą umową i wskazaniem Pani/Pana do kontaktów w ramach jej realizacji;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy państwowe oraz inne podmioty działające na ich zlecenie, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa,
b) podmioty z którym Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie podpisał stosowne umowy, a dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich:
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164);
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d. prawo do sprzeciwu
8. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.


 

 

 

 

 

3. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku konkursów)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osoby dziecka biorącego udział w konkursie będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji konkursu plastycznego, wyniki zawierające poniższe dane osobowe mogą zostać opublikowanie w lokalnej prasie, a także na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie w tym imię i nazwisko uczestnika konkursu, jego praca a także wizerunek. W związku z promocją działalności GOK w Bestwinie, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); oraz prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest umożliwienie uczestnikom wzięcia udziału w konkursie, przeprowadzenie konkursu, ogłoszenie oraz publikacja wyników, a także ich archiwizacja;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich: Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach;
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Informacja o tym czy podanie danych osobowych jest dobrowolne:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, ogłoszenia wyników oraz nawiązania kontaktu w celu powiadomienia o przyznaniu nagród;
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 


 

 

 

 

 

4. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku skarg oraz wniosków)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu rozpoznania skargi bądź wniosku;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom w tym podmiotom władzy publicznej w szczególności zgodnie z właściwością rozpoznania skargi/wniosku;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 );
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
dostępu do danych osobowych w tym prawo do żądania ich sprostowania;
8. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Informacja o tym czy podanie danych osobowych jest dobrowolne:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednak bez tych danych nie będzie możliwe rozpoznanie skargi lub wniosku;
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 


 

 

 

 

 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.). tj. możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku złożonego w trybie ww. ustawy;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
8. Informacja o wymogu podania danych osobowych oraz konsekwencjach z tego wynikających: Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba, że Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie o nie się zwróci w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji;
9. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 


 

 

 

 

 

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020.2176 z późn. zm.). tj. możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku złożonego w trybie ww. ustawy;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
8. Informacja o wymogu podania danych osobowych oraz konsekwencjach z tego wynikających: Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba, że Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie o nie się zwróci w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji;
9. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.

 


 

 

 

 

 

7. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku osób biorących udział w rekrutacji do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, prawo pracy: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia (gdy są ono niezbędne do wykonania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku), dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów, natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie mógł również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, także w przyszłych naborach, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem (np., informacja o wyniku rekrutacji);
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do państw trzecich;
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej;
6. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wyboru kandydata na pracownika oraz zawarcia z nim umowy o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). W przypadku umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b. – w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej;
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji tj. rozstrzygnięcia. Dla zakresu danych objętych zgodą dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, do odwołania zgody, nie dłużej niż przez 24 miesiące. Po tym terminie, zostaną one zniszczone, chyba, że przed tym terminem, otrzymamy oświadczenie, o chęci odebrania dokumentów;
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
b) usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
c) w zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając np. email nad adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
9. Informacja o wymogu podania danych osobowych oraz konsekwencjach z tego wynikających.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne, do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne;
10. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 


 

 

 

 

 

8. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie (zastosowanie w przypadku umów zawartych z kontrahentami, współpracownikami)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina
Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pani/Pana dane będą przez nas przetwarzane przed zawarciem umowy (np. w celu jej przygotowania) a następnie w trakcie jej realizacji;
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom publicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych;
6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez niezbędny okres realizacji celu, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia wynoszącego 5 lat w przypadku zobowiązań podatkowych, w niektórych sytuacjach terminów wynikających także z postanowień kodeksu cywilnego w tym przerw w biegu terminu przedawnień w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 );
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania ich kopii oraz prawo żądania ich sprostowania;
8. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Informacja o tym czy podanie danych osobowych jest dobrowolne:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednak bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie z nami umowy;
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.