07 kwiecień 2021

Ogólna Klauzula Informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informujemy o następujących zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach,:

 1. Administrator Danych:

Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina

Kontaktować się z Administratorem można za pomocą:

 1. adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres siedziby administratora
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Bartłomieja Pająk z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:

 1. adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres siedziby administratora
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
 4. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie wynikających z zadań i obowiązków statutowych oraz ustawowych (podstawa prawna art.6 ust.1 pkt c RODO),
 5. organizacja i realizacja przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie zadań publicznych w zakresie upowszechniana kultury w tym imprez, kółek zainteresowań, itp., (podstawa prawna art. 6 ust.1 pkt c RODO, także w pewnych wypadkach na podstawie i w zakresie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna art. 6 ust.1 pkt a RODO),
 6. wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, np. dochodzenie i obrona przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 7. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie:

 1. podmiotom z którym Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie podpisał stosowne umowy, a dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie,
 2. organom państwowym oraz innym podmiotom działającym na ich zlecenie, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa. 
 3. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich:

Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu realizacji celów oraz ustania przyczyny, dla której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii,
 3. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne),
 4. żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 6. żądania przenoszenia danych,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo może to zostać zrealizowane w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. art. 6 ust. 1 lit. e
 8. Informacja o wymogu podania danych osobowych                                                                                                                  

       oraz konsekwencjach z tego wynikających.

 1. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. przetwarzanie danych ma miejsce za zgodą osoby, które dotyczą podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgodny w każdym czasie. Jednakże wszelkie czynności mające miejsce przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania dokonane na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 2. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie przepisu prawa lub zawartej między stronami umowy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,
 3. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
        Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na   zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też   poddawane procesowi profilowania.